NOTA PRAWNA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona główna / NOTA PRAWNA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

arrow_upward

Nota prawna

 

 1. Wszelkie informacje i materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej są zamieszczane wyłącznie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.
 2. Marta Styba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Styba” („Kancelaria”) nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenia zawarte w treści niniejszej strony internetowej. Osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową powinny zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszelkich sprawach dotyczących ich praw i obowiązków.
 3. W każdej indywidualnej sprawie prosimy o kontakt bezpośrednio z Kancelarią.

 

 

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową Kancelarii. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: kontakt@kancelaria-styba.pl.

 

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest Marta Styba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Styba” z siedzibą w Baszkówce przy ul. Babiego Lata 13 (05-503 Baszkówka), posiadająca NIP: 8442260713 oraz REGON: 147309717 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2. Od użytkowników strony internetowej Kancelarii mogą być pobierane dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: a) podjęcie działań niezbędnych przed zawarciem umowy – imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; b) przetwarzając dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Kancelaria realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy polegające na rozwoju swojej działalności oraz woli utrzymania więzi biznesowej z klientami oraz potencjalnymi klientami, c) w celu prowadzenia rekrutacji i zatrudnienia [>>INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI<<]
 4. Administrator przechowuje dane osobowe, o których mowa w pkt 3 powyżej przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zgodnie z okresem wskazanym w przepisach prawa.
 5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia tych danych.
 6. Osoby, których dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mogą wnieść sprzeciw, o którym mowa w art. 21 RODO.
 7. Wolę skorzystania z praw, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej należy zgłosić Administratorowi za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@kancelaria-styba.pl.
 8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych, o których mowa w pkt 2 powyżej nie jest wymogiem ustawowym, niemniej jednak podanie tych danych jest konieczne odpowiednio do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 10. Administrator nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 

 1. Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest Marta Styba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Styba” z siedzibą w Baszkówce przy ul. Babiego Lata 13 (05-503 Baszkówka), posiadająca NIP: 8442260713 oraz REGON: 147309717 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2. W procesie rekrutacji Administrator przetwarza następujące dane osobowe kandydatów: a) imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania tych danych przez Administratora jest:
  • w przypadku rekrutacji na stanowisko, na którym zawierana jest umowa o pracę – art. 221 §1 Kodeksu pracy;
  • w przypadku stanowiska, na którym zawierana jest umowa cywilnoprawna – zgoda udzielona przez kandydata. Niepodanie tych danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
  b) inne dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym lub pozyskane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (takie jak adres e-mail, numer telefonu, dodatkowe informacje o posiadanych referencjach). Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie nie uniemożliwi udziału w procesie rekrutacyjnym, jednakże w przypadku niepodania danych kontaktowych takich jak adres e-mail lub numer telefonu może to utrudnić kontakt z kandydatem w procesie rekrutacyjnym.
 3. Administrator przechowuje dane osobowe kandydata przez czas trwania procesu rekrutacji, a w uzasadnionych przypadkach także po jej zakończeniu, do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 4. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia tych danych.
 5. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii danych, a także od wystąpienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa.
 6. W takim zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe kandydata na podstawie jego zgody, kandydatowi przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.
 7. Administrator nie podejmuje decyzji wobec osób, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
 8. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 507 177 644 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@kancelaria-styba.pl.