arrow_upward

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa i osoby prywatne będące stronami lub potencjalnymi stronami sporów sądowych. Jesteśmy gotowi reprezentować Klientów w każdym rodzaju sporu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i w arbitrażu, sądami administracyjnymi i urzędami. 

Reprezentujemy Klientów na sali sądowej, ale również bierzemy udział w negocjacjach i zawieraniu skomplikowanych umów.

Uczciwie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć świadomą i najkorzystniejszą dla niego decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie zakończenia sprawy.

Co oferujemy?


  • Reprezentację na sali sądowej.
  • Doradztwo i strategiczne opracowanie taktyki procesowej.
  • Udział w poprzedzających spór negocjacjach i zawieraniu skomplikowanych umów.
  • Kompleksową reprezentację Klienta na każdym z etapów sporu.
  • Wsparcie w zgromadzeniu i przygotowaniu materiału dowodowego.
  • Wdrożenie skutecznych rozwiązań ułatwiających zarządzanie ryzykiem biznesowym na etapie przedprocesowym.

Reprezentujemy Klientów
z następujących sprawach


  • w sprawach z zakresu prawa gospodarczego – w tym o zapłatę należności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego – w tym w zakresie roszczeń z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, roszczeń odszkodowawczych, prawa spadkowego,
  • w sprawach pracowniczych – reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników w sprawach między innymi o ustalenie istnienia stosunku pracy, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, a także w sprawach związanych z wypadkami przy pracy, dyskryminacją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy,
  • w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych – zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych przede wszystkim z problematyką nieruchomości oraz reprezentację stron w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Specjalizacje

Z pasją do prawa. Z doświadczeniem, by wygrywać.