arrow_upward

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa i osoby prywatne będące stronami lub potencjalnymi stronami sporów sądowych. Jesteśmy gotowi reprezentować Klientów w każdym rodzaju sporu przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i w arbitrażu, sądami administracyjnymi i urzędami.

Reprezentujemy Klientów na sali sądowej, ale również bierzemy udział w negocjacjach i zawieraniu skomplikowanych umów.

Uczciwie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć świadomą i najkorzystniejszą dla niego decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie zakończenia sprawy.


Co oferujemy?


  • Reprezentację na sali sądowej.
  • Doradztwo i strategiczne opracowanie taktyki procesowej.
  • Udział w poprzedzających spór negocjacjach i zawieraniu skomplikowanych umów.
  • Kompleksową reprezentację Klienta na każdym z etapów sporu.
  • Wsparcie w zgromadzeniu i przygotowaniu materiału dowodowego.
  • Wdrożenie skutecznych rozwiązań ułatwiających zarządzanie ryzykiem biznesowym na etapie przedprocesowym.


Reprezentujemy Klientów z następujących sprawach

W sprawach z zakresu prawa gospodarczego
– w tym o zapłatę należności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,


W sprawach z zakresu prawa cywilnego
i rodzinnego

– w tym w zakresie roszczeń z zakresu prawa własności i innych praw rzeczowych, roszczeń odszkodowawczych, prawa spadkowego,

W sprawach pracowniczych
– reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników w sprawach między innymi o ustalenie istnienia stosunku pracy, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, a także w sprawach związanych z wypadkami przy pracy, dyskryminacją w miejscu pracy, mobbingiem i molestowaniem seksualnym w miejscu pracy,


W sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
– zapewniamy doradztwo prawne w sprawach związanych przede wszystkim z problematyką nieruchomości oraz reprezentację stron w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Specjalizacje