arrow_upward
Data dodania wpisu: 26 stycznia 2022

Doradca restrukturyzacyjny – w czym może pomóc?

 

doradca-restrukturyzacyjny-Piaseczno

 

W ostatnim czasie adwokat Marta Styba uzyskała licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1661, którą przyznaje Minister Sprawiedliwości. Tym samym nabyła uprawnienia do wykonywania czynności syndyka w postępowaniu upadłościowym oraz do pełnienia funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

 

Kim jest doradca restrukturyzacyjny i w czym może pomóc?

 

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego uregulowany został wraz z wejściem w życie w 2016 r. przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Przed wejściem w życie tej ustawy funkcje w postępowaniach upadłościowych, które obecnie wykonuje doradca restrukturyzacyjny wykonywał syndyk. Celem utworzenia zawodu doradcy restrukturyzacyjnego jest świadczenie usług z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz pełnienie określonych funkcji w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności potwierdzone licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

 

Jak zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego poprzedzone jest zdaniem egzaminu państwowego. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego możne uzyskać osoba, która:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy lub zarządcy;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub państwie członkowskim Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Jakie usługi świadczy doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny poza funkcjami w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym posiada uprawnienia do pełnienia czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, m.in.:

 • udziela porad, opinii i wyjaśnień oraz świadczy inne usługi z zakresu restrukturyzacji i upadłości,
 • pomaga niewypłacalnej lub zagrożonej niewypłacalnością firmie, jak i konsumentowi jeszcze na przedpolu restrukturyzacji lub upadłości,
 • sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości lub wnioski restrukturyzacyjne,
 • występuje w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych w imieniu dłużnika lub wierzyciela,
 • pomaga w doborze odpowiednich rozwiązań sądowych i pozasądowych opierających się na prawie restrukturyzacyjnym w przypadku przedsiębiorstw zagrożonych upadłością,
 • uczestniczy w negocjacjach reprezentując dłużnika lub wierzyciela,
 • doradza w kwestiach ewentualnej upadłości.

Czy warto skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego?

 

Poza funkcjami pełnionymi w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim ratunek przedsiębiorców przed ogłoszeniem upadłości. Warto więc skorzystać z usług doradcy restrukturyzacyjnego i to już na wczesnym etapie zaburzeń płynności finansowej, aby uniknąć jeszcze większych problemów. Wszczęcie postępowania z udziałem doradcy restrukturyzacyjnego pozwala chronić przedsiębiorstwo przed postępowaniami egzekucyjnymi oraz umożliwia uzyskania zewnętrznego finansowania.


wróć do bloga