arrow_upward
Data dodania wpisu: 23 stycznia 2021

Projekt regulacji franczyzy de lege ferenda

Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje wnioski z raportu dotyczącego franczyzy opracowanego przez dr hab. Rafała Adamus, prof. Uniwersytetu Opolskiego. Na jego bazie miałyby powstać regulacje prawne dotyczące franczyzy.

Zmiany proponowane w raporcie to między innymi:

  • uregulowanie umowy franczyzy w Kodeksie cywilnym, w tym w szczególności: a. brak możliwości pobierania wynagrodzenia wstępnego w kwocie wyższej niż wynagrodzenie za okres gospodarczy równy trzem miesiącom; b. możliwość żądania przez franczyzobiorcę zmniejszenia wynagrodzenia organizatora sieci za dany okres gospodarczy, jeżeli wskutek okoliczności, za które franczyzobiorca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, zwykły przychód z działalności franczyzowej uległ zmniejszeniu;c. możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę, jeśli wskutek okoliczności, za które franczyzobiorca odpowiedzialności nie ponosi i które nie dotyczą jego osoby, dalsze wykonywanie umowy franczyzy miałoby bezpośredni i oczywisty wpływ na powstanie stanu niewypłacalności albo zagrożenia niewypłacalnością franczyzobiorcy lub organizator sieci rażąco narusza postanowienia umowy franczyzy; d. zakaz prowadzenia przez franczyzobiorcę konkurencyjnej działalności przez trzy lata od rozwiązania umowy (o ile strony nie ustalą inaczej); e. brak możliwości wystawienia, poręczenia ani indosowania weksla ani czeku na zlecenie na zabezpieczenie roszczeń z umowy franczyzy,
  • uznanie za czyn nieuczciwej konkurencji m.in. oferowania franczyzy bez wcześniejszego dokładnego, długotrwałego sprawdzenia jej modelu biznesowego oraz organizowania jej w taki sposób, że franczyzobiorca postępujący zgodnie z zasadami i wskazówkami organizatora sieci nie jest w stanie pokrywać kosztów z przychodów dłużej niż przez trzy miesiące oraz zakaz zobowiązywania franczyzobiorcy do nabywania towarów od wskazanych dostawców za cenę odbiegającą od rynkowej,
  • wprowadzenie obowiązku przedstawienia przyszłemu franczyzobiorcy odpowiednio szczegółowego prospektu informacyjnego organizatora sieci,
  • nowelizacja prawa publicznego polegająca na poszerzeniu kompetencji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o ochronę zbiorowych interesów franczyzobiorców,
  • wprowadzenie drobnych zmian w Kodeksie wykroczeń.


wróć do bloga